ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vidre skal den sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med aktsomhetsvurderinger og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Forankring av ansvarlighet


Vårt arbeid med menneskerettigheter er forankret i ledelsen ved deres eierskap til styringsdokumentene som stiller krav om respekt for og etterlevelse av menneskerettigheter. Styret gis en halvårlig oppdatering av resultatene av aktsomhetsvurderingen. MB Stillas sine etiske retningslinjer for ansatte og leverandører, er laget innenfor rammen av FNs Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv..Vårt arbeid med oppfølging av lvegerandører


MB Stillas arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet og seriøsitet i vår virksomhet med utleie av stillas med tilhørende utstyr samt tjenester med opp/ned rigg, vernerunder etc. Kravene vi stiller til våre leverandører og samarbeidspartnere er nedfelt i våre etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene følger alle våre kontrakter med leverandører/samarbeidspartnere og inngår også som en del av rutiner for kontinuerlig evaluering av våre leverandører/samarbeidspartnere. Med dette blir våre etiske retningslinjer, herunder Åpenhetslovens krav, også et krav til våre leverandører/samarbeidspartnere. Åpenhetsloven definerer hvem som er omfattet av loven. MB Stillas sin leverandøroppfølging har inkludert kravene til alle våre leverandører, hvilket betyr at virksomheter som ikke omfattes av loven, må være forberedt på å redegjøre for sin virksomhet dersom MB Stillas ber om det.Aktsomhetsvurderinger

De fleste av våre innkjøp skjer med større anerkjente selskaper. Disse har overfor MB Stillas enten bekreftet at de har et implementert system eller at de er i prosess med å etablere systemet. Kartleggingen av våre leverandører er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører, samt deres vurdering av sine leverandører. Våre leverandørkjeder består gjerne av flere ledd underleverandører. Dette krever at det gjøres en prioritering ved aktsomhetsvurderingen. Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for potensielle og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en omfattende og løpende prosess. Gjennom MB Stillas sitt kontinuerlige arbeid med prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere potensielle og faktiske negative påvirkninger. Dette gjelder både internt i vår virksomhet og i vår leverandørkjede.Offentlig redegjørelse og informasjon


MB Stillas vil offentliggjøre redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven, første gang innen 30. juni 2023. Denne redegjørelsen vil bli publisert på vår hjemmeside. Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan MB Stillas håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved slike henvendelser kan det rettes en skriftlig forespørsel til post@mbstillas.no